( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قوانين مالياتي (سارع) « نوع دوم ـ چاپ دوم- ويرايش اول »
  • سال 1395
  • چاپ :2 1395
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :100000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :25000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
قانون ماليات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدي ؛
واژه‌نامه تفصيلي قانون ماليات‌هاي مستقيم؛
واژه‌نامه تفصيلي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و يازدهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387همراه با تمامي اصلاحات و الحاقات مربوط و نيز واژه‌نامه هر دو قانون مي‌باشد كه تا مرداد ماه 1395 به‌روزرساني گرديده است. همچنين با لحاظ اهميت اجرايي و كاربردي آگاهي از وضعيت مواد اصلاح‌شده به موجب قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394، مواد سابق(پيش از اصلاح) در محل مربوط زيرنويس شده است. در مواردي كه بيان نظر توضيحي يا تنقيحي معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ضرو‌رت داشته، نظر مذكور همراه با نشان معاونت درج شده است. اميد است خوانندگان محترم با ارايه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}