( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن(سارع) «چاپ پنجم - ويرايش سوم»
  • سال 1395
  • چاپ :5 1395
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :80000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :20000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390؛
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 6/12/1391؛
فهرست بخش‌ها و فصول قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن ؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ...
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
پس از تصويب قانون امور گمرکي در 22/8/1390،‌ که طي آن قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 20/1/1351 نسخ صريح گرديد، اين معاونت با توجه به لزوم دسترسي و آگاهي سريع مجريان و عموم مردم از قانون جديد، به انتشار چاپ‌هاي اول و دوم اين قانون مبادرت نمود؛ سپس با توجه به تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي در تاريخ 6/12/1391 از سوي هيأت وزيران، چاپ سوم و چهارم اين اثر همراه با آيين‌نامه مذكور، منتشر گرديد.
اينك نظر به اهميت آگاهي دست‌اندرکاران و آحاد جامعه از آخرين اصلاحات و الحاقات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن، چاپ پنجم (ویرایش سوم) اين مجموعه، به عنوان يكصد و چهاردهمين کتاب سارع، همراه با زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي لازم همراه با زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي لازم كه با نشان معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات مشخص مي‌باشد، تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه راهنمایی ها و اعلام نقطه نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش، ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}