( آزمایشی )
امروز 1397/09/21
مجموعه قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (سارع-جيبي- چاپ سوم)
  • سال 1395
  • چاپ :3 1395
  • ویرایش :1
  • قیمت نسخه چاپی :50000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :12500 ریال
  • قطع 2 ریال
;
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395؛
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت‌ مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 (قانون سابق)؛
آيين‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون سابق؛
برخی قوانين، آراء و نظرات مشورتي مرتبط؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقیحی؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و... .
پيشگفتار
آرامش، نياز و خواسته هميشگي انسان در دنياي پر خطر و حادثه بوده است. جستجوي پناهگاه و پشتيبان در برابر انواع خطرات و حوادث، امري است كه حتي مي‌توان آن را به سرشت انساني مربوط دانست. بشر همواره در تدارك راهكارهايي براي پاسخگويي به اين مهم بوده است. بي‌ترديد، صنعت بيمه و بيمه‌گري را بايد يكي از مهمترين روش‌هايي محسوب نمود كه به نحوي نظام‌مند از نگراني‌هاي آدميان در اين خصوص كاسته است. علاوه بر اين، امروزه بيمه را بايد نهادي مهم در عرصه اقتصادي و اجتماعي برشمرد كه با ايجاد اطمينان در مجموعه عوامل اقتصادي و اجتماعي نقشي مؤثر در توسعه و پيشرفت جوامع انساني دارد.
پيشرفت‌هاي صنعتي بشر نيز بخشي از نياز آدمي به آرامش را پاسخ گفته اما از سويي خود، عامل پديداري انواع جديدي از مخاطرات و نگراني‌ها شده است. وسايل نقليه موتوري از جمله پيشرفت‌هايي است كه هرچند آسايش و آرامش انسان‌ها را در پي داشته اما منشأ حوادث و خطرات عديده‌اي نيز بوده و شاخه‌اي جديد در عرصه بيمه را رقم زده است كه از آن به بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث تعبير مي‌شود.
موضوع بيمه مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در نظام قانونگذاري ما تحولات زيادي به خود نديده؛ چه آنكه فارغ از قواعد پراكنده‌، قوانين مستقل در اين زمينه، به موارد ذيل محدود بوده است:
1ـ لايحه قانوني بيمه خسارات شخص ثالث ناشي از وسايط نقليه موتوري مصوب 8/8/1331 نخست وزير وقت.
2ـ لايحه قانوني متمم لايحه قانوني بيمه خسارات شخص ثالث ناشي از وسايط نقليه موتوري مصوب 8/11/1331 نخست وزير وقت.
3ـ قانون بيمه اجباري مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 مجلس شوراي ملي.
4ـ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 مجلس شوراي اسلامي.
5- قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مجلس شوراي اسلامي.
دو لايحه قانوني مذكور در بندهاي 1 و 2 بر اساس «‌لايحه قانوني مربوط به اعطاي اختيارات براي مدت شش ماه به ‌شخص آقاي دكتر محمد مصدق نخست‌وزير» مصوب 20/5/1331، به تصويب نخست وزير وقت رسيده و در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
از آنجا که مبنای اصلی تهیه مجموعه‌های قوانین و مقررات در معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، (91) کد موضوعی است پيش از اين، قانون بيمه اجباري مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به همراه سایر قوانین ‌کد بیمه (کد شماره 403) ، در مجموعه قوانین و مقررات بيمه تنقیح گردیده و در سه مقطع زمانی به چاپ رسیده بود. لازم به ذكر است چاپ چهارم این اثر نيز با توجه به قوانين و مقررات اخيرالتصويب در دست تدوين و تنقيح مي‌باشد كه ان‌شاء‌الله به‌زودي منتشر خواهد شد. پس از آن و بنا بر نياز فوري دستگاه‌هاي اجرايي و نيز عموميت و گستردگي مراجعه مردم به قانون بيمه شخص ثالث موجب شد که مجموعه‌اي با محوريت قانون بيمه اجباري مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 و قانون اصلاحي آن مصوب 16/4/1387 همراه با تمامي قوانين و مقررات مربوط (اعم از معتبر وغيرمعتبر)، در قطع جيبي تهيه و در دو نوبت منتشر گردد. در نهايت، با توجه به تصويب بسياري از مقررات مربوط به قانون اصلاحي مذکور، مجموعه‌اي از «سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) مشتمل بر قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت ‌مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387 و تمامي قوانين و مقررات معتبر مربوط تهيه و در چهارنوبت منتشر شد.
اینک با توجه به تصویب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در تاریخ 20/2/1395 و نسخ صريح قانون مصوب 16/4/1387، مجموعه حاضر تدوين و تقدیم مخاطبان محترم می‌شود. چاپ اول و دوم این مجموعه با توجه به لزوم تسریع در دسترسی عموم مردم و مجریان بلافاصله پس از ابلاغ قانون جدید التصویب تهیه و منتشر گردید و با توجه به اتمام آن، چاپ سوم مجموعه به عنوان يكصد و شانزدهمين اثر سارع منتشر مي‌شود. اين مجموعه، در حال حاضر، مشتمل بر زیرنویس‌های مهم توضیحی و تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری که با درج نشان آن معاونت مشخص گردیده می‌باشد. امید است در چاپ‌هاي آینده این اثر، با درج تمامی زیرنویس‌های لازم بر غنای مجموعه افزوده گردد.
این مجموعه در دو بخش تدوین و ارایه شده؛ در بخش اول قانون جدید درج شده و بخش دوم به قانون سابق و آیین‌نامه‌های مستند به آن اختصاص یافته است. این امر بدین دلیل صورت گرفته که به استناد ماده 64 قانون جديد مصوب 1395 تا زمانی كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون، تهيه و تصويب نشده، آيين‌نامه‌هاي اجرايي موجود، در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است. بر این اساس، در بخش دوم مجموعه، آيين‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه مستند به قانون پيشين (مصوب 1387) تصويب گرديده درج شده است. بديهي است آن قسمت از اين آيين‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌ها كه با قانون جديد مغايرت دارد دارای اعتبار نیست. امید است در چاپ آتی مجموعه، این موارد به‌دقت احصاء و اعلام گردد. لازم به ذكر است كه مقررات ديگري غير از آنچه بیان گرديد نيز مرتبط با موضوع مجموعه حاضر، در گذشته به تصويب مراجع مختلف وضع رسيده كه در چاپ‌هاي بعدي پس از بررسي‌هاي لازم به نحو كامل درج خواهد شد. همچنين اگر چه طبق ماده 66 قانون جديد (مصوب 1395)، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ‌موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب 1387) صريحاً نسخ گرديده؛ اما قانون منسوخ نيز در بخش دوم مجموعه درج شده است؛ چرا كه علاوه بر برخي نيازهاي اجرايي و نيز لزوم آشنایی مخاطبان گرامی به قانون حاکم بر وقایع و اَعمال حقوقی رخ داده در زمان اعتبار قانون قبلی، درك و فهم صحيح آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين بدون ملاحظه متن قانون امكان‌پذير نيست.
اميد است مسؤو‌لان، كارگزاران نظام، صاحب‌نظران و عموم مردم ضمن استفاده شايسته از مجموعه حاضر و با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، ما را در ارتقای کیفی مجموعه‌های بعدی راهنما و یاور باشند.

مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}