( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
كتاب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (سارع) « چاپ پنجم»
  • سال 1396
  • چاپ :5 1396
  • ویرایش :4
  • قیمت نسخه چاپی :80000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :20000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)؛
جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م 1318 با مواد ق.آ.د.م 1379؛
فهرست ابواب و فصول قانون؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر يكصد و بيست و يكمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 مي‌باشد كه تقديم علاقمندان مي‌گردد. همچنين براي بهره‌مندي بيشتر مخاطبان جدو‌ل تطبيق مواد ق.آ.د.م.1318 «قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318» با مواد ق.آ.د.م. 1379 «قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379» و نيز واژه‌نامه تفصيلي قانون نيز درج شده است. مخاطبان محترم برای ملاحظه سایر قوانین و مقررات مربوط مي‌توانند به مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (دو جلد) از انتشارات اين معاونت و يا سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمايند.
در مواردي كه درج پاورقی‌ها و یادداشت‌های تنقیحی معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ضرورت داشته مراتب با درج نشان و علامت اختصاري معاونت انجام شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}