( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
قانون بودجه سال 1396 كل كشور (سارع) « نوع چهارم ـ چاپ اول ـ جيبي- 1396 »
  • سال 1396
  • چاپ :1 1396
  • ویرایش :96
  • قیمت نسخه چاپی :30000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون بودجه سال 1396 کل کشور؛
فهرست تبصره‌هاي قانون؛

پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و نوزدهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور مي‌باشد كه براي استفاده مجريان و عموم مردم منتشر مي‌گردد. مجموعه تفصيلي و تنقيحي اين قانون نيز هم‌زمان در دست تهيه مي‌باشد و به‌زودي براي بهره‌برداري دست‌اندركاران امور اجرايي كشور منتشر مي‌شود.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}