( آزمایشی )
امروز 1398/04/05
قانون بودجه سال 1396 كل كشور «چاپ اول »
  • سال : 1396
  • چاپ : 1 1396
  • ویرایش : 96
  • شمارگان : 1000
  • تعداد صفحات : 64
  • کد کتابخانه ملی : 4657898
  • شابک : 978-600-6747-92-5
  • قیمت نسخه چاپی : 30000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک : 10000 ریال
  • قطع : 2
;
مشتمل بر:
قانون بودجه سال 1396 کل کشور؛
فهرست تبصره‌هاي قانون؛

پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و نوزدهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور مي‌باشد كه براي استفاده مجريان و عموم مردم منتشر مي‌گردد. مجموعه تفصيلي و تنقيحي اين قانون نيز هم‌زمان در دست تهيه مي‌باشد و به‌زودي براي بهره‌برداري دست‌اندركاران امور اجرايي كشور منتشر مي‌شود.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور
همكاران
تدوين و تنقيح : مهناز كردنائيج
آماده‌سازي و مقابله : آزيتا خورشيدي- ليلا صمدي- معصومه زارعي- فاطمه هوشمند
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري- فاطمه احسانی-احد رسولی
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده- سيدرحمان سلامت
ايران، قوانين و احكام
مجموعه قانون بودجه سال 1396 كل كشور مشتمل بر .../ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: مهناز كردنائيج؛ زير نظر مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1396.
فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا
1. بودجه - قوانين و مقررات - ايران 2. بودجه برنامه‌اي - قوانين و مقررات- ايران 3.ايران- هزينه و اعتبارات
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
الف281396 آ/3528KMH 55034/343 كتابخانه ملي ايران: 4657898


}