( آزمایشی )
امروز 1398/04/05
قانون بودجه سال1396 كل كشور و قوانين و مقررات مربوط «نوع سوم ـ چاپ اول – رقعي ـ 1396»
  • سال : 1396
  • چاپ : 1 1396
  • ویرایش : 1
  • شمارگان : 1000
  • تعداد صفحات : 128
  • کد کتابخانه ملی : 4684872
  • شابک : 978-600-7434-96-3
  • قیمت نسخه چاپی : 65000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک : 16000 ریال
  • قطع : 4
;
مشتمل بر:
قانون بودجه سال 1396 كل كشور؛
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور؛
قوانين و مقررات مربوط؛
فهرست تبصره‌هاي قانون بودجه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
و ... .
پيشگفتار
برنامه‌ريزي از ضروريات غيرقابل ترديد براي توسعه و پيشرفت معنوي و مادي کشور است. اين برنامه‌ريزي در دوره‌هاي زماني بلندمدت، ميان‌مدت و کوتاه‌مدت ناظر بر جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... صورت مي‌پذيرد. سابقه برنامه‌ريزي در كشور به شکل حاضر به چند دهه قبل و در قالب برنامه‌هاي هفت ساله، پنج ساله و سالانه برمي‌گردد که پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به شکل تهيه سند چشم‌انداز بيست‌ساله، برنامه‌هاي پنج‌ساله و سالانه ادامه يافته است.
بودجه سالانه کل کشور فعاليت دستگاه‌هاي مختلف را در طول يک سال از حيث محل‌هاي درآمد و مصرف مشخص مي‌کند. بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهيه بودجه سالانه کشور بر عهده دولت مي‌باشد که به شکل لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد و قوه مقننه نيز به رسيدگي و تصويب آن مبادرت مي‌نمايد.
با توجه به تصويب قانون بودجه سال 1396 کل کشور در تاريخ 24/12/1395، معاونت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي انجام وظايف خود، به انتشار اثر حاضر مبادرت نموده است.
در مجموعه حاضر، قانون بودجه سال 1396 كل كشور و ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 20/1/1396 درج شده است. ضمناً از آنجا كه در قانون بودجه به قوانين و مقررات متعددي اشاره و استناد گرديده، به‌منظور دسترسي سريع و آسان مخاطبان به قوانين و مقررات مذكور، موارد ياد شده در زيرنويس بندها، جزء‌ها و تبصره‌هاي مربوط ذكر شده است. همچنين از آنجا كه امكان درج تمامي ضمايم و جداول قانون بودجه سال 1396 کل کشور در اين كتاب ميسر نمي‌باشد، صرفاً موارد مشتمل بر احكام قانوني يا داراي كاربرد عمومي، استخراج و درج شده ‌است؛ مخاطبان محترم جهت دسترسي به تمامي ضمايم و جداول قانون بودجه مي‌توانند از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند.
براي اينكه و‌ظيفه رو‌شنگري در تهيه اين مجموعه و مجموعه‌هاي ديگر تا حد توان به‌صورت كامل اجرا گردد، در مواردي كه بيان نظر تنقيحي يا توضيحي ضرو‌رت داشته، نظر مذكور با درج نشان معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات در پاو‌رقي آمده است.
اميد است مسؤولان و كارگزاران نظام، صاحبنظران و عموم مردم ضمن بهره‌برداري از مجموعه حاضر، با ارايه نظرات، راهنمايي‌ها و پيشنهادهاي خويش، اين معاونت را در هرچه پربارتر شدن مجموعه‌هاي بعدي ياري نمايند.
مجید انصاری
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور

همكاران
تدوين و تنقيح : مريم عامري
آماده‌سازي : آزيتا خورشيدي
ليتوگرافي و چاپ : علي ابراهيمي دهشيري – حسين تاجيك- مرتضي علياري
زير نظر : مهدي مهدي‌زاده – سيد رحمان سلامت

ايران، قوانين و احكام
قانون بودجه سال 1396 قوانين و مقررات مربوط مشتمل بر قانون بودجه سال 1396 كل كشور.../ تهيه و تنظيم امور و تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ تدوين و تنقيح: مريم عامري؛ زير نظر: مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت.
تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1396.
فهرست‌نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
1- بودجه - قوانين و مقررات - ايران 2- بودجه برنامه‌اي - قوانين و مقررات - ايران
ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار
1396 128آ/3528 KHM 55034/343 شماره كتابشناسي ملي (كتابخانه ملي ايران) : 4684872


}