( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قوانين روابط موجر و مستاجر و آيين‌نامه مربوط (سارع) (نوع دوم ـ چاپ چهارم - ويرايش سوم)
  • سال 1396
  • چاپ :4 1396
  • ویرایش :3
  • قیمت نسخه چاپی :25000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :10000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
موادي از قانون مدني مصوب 18/2/1307 با اصلاحات و الحاقات بعدي ؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 با اصلاحات بعدي؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب13/2/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي‌؛
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376؛
آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر سال1376 مصوب19/2/1378 با اصلاحات بعدي؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
و ...
پيشگفتار چاپ چهارم (ويرايش سوم)
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر يكصد و بيست و دومين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قوانين روابط موجر و مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه مربوط مي‌باشد كه تا ارديبهشت¬ماه سال 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. لازم به ذكر است كه پيش از اين «مجموعه قوانين و مقررات اجاره» مشتمل بر تمامي قوانين و مقررات مربوطه و زيرنويس‌هاي تفصيلي در دي ماه 1390، «مجموعه قوانين و مقررات برگزيده اجاره» مشتمل بر قوانين و مقررات مهم و كاربردي مرتبط در آذر¬ماه 1392 و «مجموعه قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن (سارع)» در ارديبهشت ماه 1395 منتشر شده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.

مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}