( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري(سارع) « نوع دوم ـ چاپ پنجم - ويرايش چهارم »
  • سال 1396
  • چاپ :5 1396
  • ویرایش :4
  • قیمت نسخه چاپی :55000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :18000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
برخي قوانين و مقررات مربوط؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست‌ فصول قانون؛
واژه‌نامه قانون؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان« سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقل زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
كتاب حاضر، يكصد و بیست و هشتمین اثر از اين نوع است كه مشتمل بر قانون مديريت خدمات كشوري مصوب8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد و تا پایان تيرماه 1396 به‌روزرساني شده است و تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. همچنين«مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري» مشتمل ‌بر تمامي قوانين ومقررات مربوطه و زيرنويس‌هاي تفصيلي نيز در دي‌ماه 1391 منتشر گرديده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور


}