( آزمایشی )
امروز 1397/12/01
مجموعه قانون تجارت (چاپ سوم- ويرايش دوم)
  • سال 1396
  • چاپ :3 1396
  • ویرایش :2
  • قیمت نسخه چاپی :100000 ریال
  • قیمت نسخه الکترونیک :30000 ریال
  • قطع 2 ریال
;
مشتمل بر:
قانون تجارت؛
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت؛
قانون تجارت الكترونيكي؛
نظرات شوراي نگهبان؛
آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري؛
زيرنويس‌هاي تنقيحي و توضيحي؛
فهرست‌هاي راهنما؛
و ... .
پيشگفتار
با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد.
مجموعه حاضر يكصد و بيست و هفتمين كتاب از اين نوع، مشتمل بر قانون تجارت مصوب 13/2/1311، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 24/12/1347 و قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382 است كه تقديم يكايك علاقمندان مي‌گردد. لازم به ذكر است كه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس‌جمهور در راستاي انجام وظايف خود، با استفاده از كد 401 كه يكي از نود و يك (91) كد موضوعي مورد استفاده مي‌باشد، در چند نوبت، به تهيه و انتشار «مجموعه قوانين و مقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات» كه شامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات مي‌باشد، مبادرت كرده است؛ اين مجموعه به‌زودي پس از بروزرساني، تجديد چاپ مي‌شود. همچنين اين معاونت با محوريت قرار دادن سه قانون فوق‌الذكر همراه با زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي كامل و نيز واژه‌نامه تفصيلي و مفهومي، مجموعه‌اي را در قطع رقعي تهيه و منتشر نموده است.
در خصوص مجموعه حاضر، توجه به نکات ذيل لازم مي‌باشد:
1- مجموعه تا تير ماه 1396 به‌روزرساني شده است. در اين ارتباط تغييرات صريح در متن قانون اعمال گرديده و تنقيح‌هاي ضمني در زيرنويس مورد اشاره قرار گرفته است.
2- با توجه به اينكه به موجب ماده 299 لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت ‌مصوب 1347، مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب 1311 «شركت‌هاي سهامي» به‌استثناي موادي از آن كه ناظر به ساير شركت‌ها است، منسوخ مي‌باشد، مواد معتبر قانون مقدم، در پاورقي مواد مربوط به ساير شركت‌ها درج گرديده است.
3- در مواردی که بیان نظر توضیحی و یا تنقیحی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات درباره موضوعی ضرورت داشته، نظر مذکور با درج نشان و علامت اختصاری معاونت در زیرنویس‌ها آمده است.
اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند.
مجيد انصاري
معاون حقوقي رييس‌جمهور


}